Taal / Langue / Language

Hiernaast huis Den Lesten Stuyver. Vroeger een herberg rechtover de bedevaartskapel van Boudelo en dit is nog steeds te zien aan de hoge plafonds om de stamgasten te kunnen ontvangen. De orginele bakkersoven is ook nog steeds aanwezig. De omlijsting van de ramen zijn nog afkomstig van de vroegere abdij. Net als de abdij is Den Lesten Stuyver gebouwd op een iets hoger gelegen gedeelte tegenover de rest van de omgeving.

Het ‘Boudelo kapelleken’ stond rechtover de herberg ‘Den lesten Stuyver’, aan het begin van de Kapelledreef. "De oudste kapel van Stekene stond op de wijk ‘laatste stuiver’ te Klein-Sinaai. Zij behoorde toe aan de aloude abdij van Baudeloo. Omvangrijk en ook van belang moet die kapel geweest zijn, vermits een pater der abdij op al de feestdagen van O.L.Vrouw – en aan de H.Maagd was toegewijd – het Misoffer kwam op dragen. Wellicht is die kapel door de Geuzen der XVIe eeuw, te zamen met de rijke en prachtige abdij vernield geworden." Wanneer de kapel is afgebroken is niet terug te vinden. In geen geval gedurende de 16de eeuw. De kapel staat nog ingetekend op de: ‘Kaart van het District Sint-Niklaas, voorheen Land van Waas (1825)’ door A. Van den Bogaerde.

Perceel 31 was ‘het peerde kerckhof’. Het was een synoniem voor een ongewijde begraafplaats of galgenveld. Het stuk grond kreeg deze bestemming na de verwoesting van de abdij. Peerdenkerkhof: Ongewijde begraafplaats. "Alzoo ghevoert zijnde, werden noch bovendien begraven up een peerdenkerckhof oft ghalghenvelt." 
Het is logisch dat de abten van de abdij geen galgenveld, of een plaats die kon vereenzelvigd worden met misdadigers, op hun grondgebied zouden toegelaten hebben. Een galgenveld bevond zich doorgaans aan de grens van een parochie aan een veel gebruikte weg. De galg was niet alleen een instrument van het hogere strafrecht, maar had tegelijk een afschrikwekkende functie. Iedere voorbijganger kon zien hoe op dit grondgebied misdadigers berecht werden. Dit stuk grond kan, na de verwoesting van de abdij, om twee redenen als galgenveld in dienst genomen zijn: omdat het, zoals gebruikelijk, gelegen was aan de buitenkant van de parochie, maar toch langs een veel gebruikte weg: de heerwegh of als tegenreactie van de Calvinisten op het voormalig gewijd karakter van deze gronden.

 

De wijk ‘Het Besluyt’ bestond uit 41 percelen. Hij behoorde integraal toe aan de abdij van Boudelo. Het eerste perceel bevond zich rechts voor de Koebrug. Voor perceel 22 staat vermeld: ‘Het pachthof, visscherije …….ende Dreve’. Het Pachthof, werd in 1661 gebouwd met stenen van de verwoeste abdij. Uit de tekening valt af te leiden dat het om een imposante, omwalde woning ging met bijgebouw. De oppervlakte van dit perceel bedroeg 5 gemeten en 242 roeden. (2 ha 873 a.). De historisch waardevolle boerderij is nu gekend onder de naam ‘De Boudelo hoeve’.