Taal / Langue / Language

GESCHIEDENIS
Ooit was het Stekense gehucht Klein-Sinaai de bakermat van het Waasland. Dat was te danken aan de machtige abdij van Boudelo, die er gesticht werd in 1197. In dat jaar kwam de benedictijnermonnik Balduinus van Bocla aan, in het afgelegen Land van Waas en stichtte er een abdij.
Na verwoesting van de abdij tijdens de godsdienstoorlogen, vestigden de monniken zich in 1584 in hun toevluchtsoord te Gent.
De bewogen geschiedenis van meer dan 800 jaar Abdij van Boudelo kan u ontdekken op www.boudelo.be


Het Boudelo-bier is een ode aan de belangrijkste abdij in het Waasland.
Het Boudelo-bier verwijst naar de brouwactiviteiten die ooit in de historische Boudelo-abdij in Klein-Sinaai hebben plaatsgevonden. Zo blijkt uit verkoopakten uit 1578 enerzijds de 'verkoop van dhelft van de brauwerie' en anderzijds de 'verkoop van dander helft van de brauwerie'.
Dat in de Boudelo-abdij bier werd gebrouwen, is net zoals in andere geestelijke instellingen van die tijd, te wijten aan de strenge leefregels van de mensen die deze abdijen en kloosters betrokken. Om het vasten, het zwijgen en de zelfkastijding lichamelijk iets draaglijker te maken, kregen de abdijen en de kloosters de toelating om bier te brouwen. Bovendien was bier de enige drank waar men niet ziek van werd, want water zat vol bacterien die tijd. Het diende dus gewoonweg om te overleven.

 

 

EEUWENOUDE ZORG VOOR KWALITEIT
Bij de verhuis van de monniken van Klein-Sinaai naar Gent omstreeks in 1584 brouwden ze verder hun bier. In Gent ondervond de abdij echter moeilijkheden met haar buren. De monniken gebruikten immers het water van de Minnemeersgracht in hun daarnaast gelegen brouwerij. Maar dit water geraakte gaandeweg meer en meer vervuild door de activiteiten van de textielververs die zich in de Waterwijk rond deze gracht geconcentreerd hadden. Het gebrouwen bier bedierf vlugger en in een schrijven aan de schepenen uitte de abt in 1732 dan ook de vrees dat zijn monniken zouden ziek worden. Hij stelde daarom voor het 'vaardeken der verwers', zoals hij het noemde, af te dammen om zo de 'verwe ende andere vuyle wateren' tegen te gaan. De stad ging akkoord mits de abt een cijns betaalde en de verplichting nam het afleidingsgrachtje te onderhouden en van een brugje te voorzien.

 

 

LEGENDE VAN HET BIER
Toen ook in Gent barre tijden aanbraken tijdens de Franse Revolutie (1794), liet abt Delfortrie ijzeren koffers met archiefstukken vullen en vluchtte met paard en kar naar Groningen . Hij keerde nooit terug en onder abt aan het roer werd de abdij opgeheven in 1796.

Van de ijzeren koffer met daarin het volledige archief was na de dood van Delfortrie geen spoor meer te bekennen. 138 jaren gingen voorbij. Tot op een dag dat de arbeiders die renovatiewerken uitvoerden op de zolder van een oude Hollandse brouwerij Oranjeboom in Rotterdam een opmerkelijke vondst deden. Een enorme ijzeren koffer met een schat aan documenten... HET ARCHIEF VAN DE BOUDELO ABDIJ.
De laatste abt, Engelbert Delfortrie bracht zo een verloren gewaande geschiedenis terug tot leven. Bij het doorzoeken van eeuwenoude archieven, ontdekten we het originele bierrecept, met vermelding van de kloostertuinkruiden.